Online registrácie

Prosím, vyberte podujatie, na ktorom sa chcete zúčastniť, kliknutím budete presmerovaný na prihlasovací formulár

Ochrana osobných údajov

V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ("Zákon") poskytujem Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) v Bratislave súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely konferenčného podujatia (a vytvorenia databázy profesionálov v interdisciplinárnych oblastiach venujúcich sa témam konferencie) a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením medzinárodnej vedeckej konferencie (ďalej aj ako "súhlas").

Súhlas udeľujem MZ SR na dobu 2 rokov, ktorý môžem kedykoľvek odvolať, žiadať opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania.

Vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby a bol som informovaný a možnosti požadovať zmenu, obmedziť spracúvanie osobných údajov, preniesť údaje, vziať súhlas späť a iných možnostiach vychádzajúcich z práv dotknutej osoby.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku, alebo za nevýhodných podmienok, za nepravdivosť a nesprávnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedám v plnej miere.

Vyberte si podujatie, ktorého sa chcete zúčastniť