Registrácia aktívneho účastníka 

18. októbra 2019 v Bratislave

Záväzná prihláška aktívneho účastníka konferencie ŠDTP 2019

prosíme o vyplnenie registračného formulára

Konferenčné podujatie je bez registračného poplatku a pre prihlásených účastníkov bude pripravené občerstvenie aj obed 

GDPR poučenie:

V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ("Zákon") poskytujem organizačnému výboru konferencie ŠDTP (ŠDTP 2019) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely konferencie a Národného projektu ŠDTP, a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením konferencie (ďalej aj ako "súhlas").

Súhlas udeľujem organizačnému výboru ŠDTP 2019 na dobu 2 rokov, ktorý môžem kedykoľvek písomne odvolať, žiadať opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania.

Vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach ako dotknutej osoby a bol/a som informovaný/á a možnosti požadovať zmenu, obmedziť spracúvanie osobných údajov, preniesť údaje, vziať súhlas späť a iných možnostiach vychádzajúcich z práv dotknutej osoby.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku, či za nevýhodných podmienok, za nepravdivosť a nesprávnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedám v plnej miere.